PROJEKTY OD A DO Z

Analiza i doradztwo

Inwestycje, modernizacja, nowe miejsca pracy, a może wdrożenie nowych technologii? Pomysłów na rozwój firmy lub instytucji jest wiele.

Studio-M w zależności od profilu i rodzaju działalności analizuje dostępne na rynku możliwości finansowania (m.in. z funduszy Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszu Szwajcarskiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) oraz doradza w ich wyborze.
A dzięki informacjom o harmonogramie przyjmowania wniosków o dofinansowanie, firma może łatwo zaplanować nakłady na inwestycje w kolejnych latach i uwzględnić zewnętrzne finansowanie w strategii działania.

Zarządzanie i rozliczanie

Gdy projekt wejdzie już w fazę realizacji, oferujemy pełen nadzór nad jego prawidłowym wykonaniem oraz kontrolę nad właściwym rozliczeniem.

Bazując na doświadczeniu zdobywanym od 2001 roku w zarządzaniu projektami proponujemy kompleksowe usługi w tym obszarze:
  • monitoring przebiegu działań projektowych - zgodnie z założeniami projektu
  • nadzór nad realizacją procesu zakupów - prawidłowość wyboru dostawców, przestrzegania zasad Prawa Zamówień Publicznych, bieżący monitoring wskaźników na poziomie produktu, rezultatu itp.
  • kompletowanie dokumentacji oraz przygotowywanie właściwego opisu dokumentów finansowych
  • opracowywanie i wypełnianie harmonogramów rozliczania transz i składania wniosków o płatność, prognoz wydatków itp.
  • opracowywanie i wypełnianie sprawozdań okresowych
  • opis zrealizowanych i zaplanowanych działań, monitoring i pomiar wskaźników, diagnoza problemów i zastosowanych środków zaradczych
  • reprezentacja Klienta przed Instytucją Wdrażającą/ Pośredniczącą oraz innymi organami nadzorującymi i kontrolnymi (wymiana pism, udzielanie wyjaśnień, obsługa kontroli itp.)
  • wsparcie Klienta w przygotowaniu się do kontroli/ audytów przeprowadzanych w trakcie lub po realizacji projektu.
Zobacz jeszcze:

- AUDYT I EWALUACJA PROJEKTÓW, due dilligence, badanie sprawozdań finansowych
- DORADZTWO I SZKOLENIA - dobór komercyjnych rozwiązań finansowych wspierających rozwój firmy, np. kredyty, leasingi
- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - opracowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków na rozwój firmy