dokumentacja projektowa

dokumentacja projektowa

Bez względu na to, czy starają się Państwo o pozyskanie inwestora, kredytu bankowego, funduszy z Unii Europejskiej, czy też czy też chcą otrzymać pełną diagnozę stanu firmy na własne potrzeby Studio-M oferuje profesjonalne opracowanie kluczowych dokumentów, tj.:

  • wniosek o dotację – w szczególności z Funduszy Unii Europejskiej (POIiŚ, PO IG, PO KL, RPO, itp.)
  • biznesplan/ studium wykonalności – weryfikujący powodzenie nowego przedsięwzięcia, określający potrzeby, zagrożenia oraz mocne i słabe strony
  • analiza ekonomiczno-finansowa – badająca wpływ planowanych inwestycji lub innych zamierzonych działań na sytuację finansową i ekonomiczną firmy
  • strategia rozwoju i zarządzania firmą – pozwalająca na określenie celów i zadań, jakie firma zamierza osiągnąć w przyszłych okresach oraz sposoby ich realizacji
  • montaż finansowy inwestycji – wskazujący potencjalne możliwości finansowania projektu np. inwestycyjnego, określający proporcje środków z różnych źródeł.
Zobacz jeszcze:            

- PROJEKTY OD A DO Z - przygotowanie projektu, zarządzanie, kontrola i prowadzenie rozliczeń
- AUDYT I EWALUACJA PROJEKTÓW, due dilligence, badanie sprawozdań finansowych
- DORADZTWO I SZKOLENIA - dobór komercyjnych rozwiązań finansowych wspierających rozwój firmy, np. kredyty, leasingi