AUDYT I EWALUACJA

AUDYT I EWALUACJA


Audyt projektów UE

Projekty współfinansowane ze środków publicznych (np. Unii Europejskiej) często wymagają dodatkowego potwierdzenia zgodności ich realizacji z dokumentami programowymi. Audyt może być prowadzony zarówno w trakcie trwania projektu (najlepiej przed wykorzystaniem połowy środków przyznanych na projekt) lub w jego fazie końcowej.
 
W trakcie audytu poza kontrolą wewnętrzną i określeniem poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków, analizie podlega m.in.:

 • zgodność z przepisami dotyczącymi rozliczeń dotacji otrzymywanych ze środków unijnych
 • ciągłość zdefiniowanych kontroli wewnętrznych
 • zasadność kosztów kwalifikowanych, sposób dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym
 • terminowość uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletność otrzymanych kwot
 • wnioski o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu
 • wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu
 • sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu).

Ewaluacja projektów i procesów biznesowych

Bazując na własnym doświadczeniu wiemy, jak ważna jest ewaluacja realizowanych projektów – bez względu na to, czy są to projekty unijne, czy nie.
Ewaluacja pozwala usprawnić podejmowane przedsięwzięcia, optymalizuje procesy związane z podejmowaniem decyzji i przyczynia się do sukcesu zarządzanych przez firmę projektów.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie analizy i ewaluacji procesów biznesowych, w tym m.in. oceny:

 • struktury zarządzania
 • podziału zadań i obowiązków
 • współpracy partnerów
 • zarządzania ryzykiem
 • kontroli wewnętrznej
 • komunikacji w firmie
 • sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej.
 
Dzięki kompleksowości usługi badamy stopień osiągnięcia rezultatów, czyli m.in.: czy forma wsparcia została dobrana optymalnie, jakie wyniki daje wsparcie dla grupy docelowej, jakie rezultaty osiągnięto w ramach projektu, czy dobór narzędzi, miejsca i warunków technicznych wpłynęło na efekty projektu.
 
Na etapie tworzenia projektu oferujemy prezentację przykładowych reportów ewaluacyjnych, a na etapie realizacji projektu: opracowanie narzędzi badawczych, realizację badań, analizę wyników ewaluacji, przygotowanie rzetelnych wniosków i rekomendacji, opracowanie raportu, pomoc we wdrożeniu rekomendacji.

Due Diligence

Zadaniem Due Diligence jest potwierdzenie wiarygodności danych.
W trakcie tej analizy weryfikowane są wszystkie pozycje w analizach finansowych – również pod kątem ewentualnego pominięcia czy zniekształcenia danych.
Due Diligence daje pewność, że decyzje gospodarcze firmy lub instytucji, będą podjęte w oparciu o prawdziwe i rzetelne informacje.Zobacz jeszcze:

- PROJEKTY OD A DO Z - przygotowanie projektu, zarządzanie, kontrola i prowadzenie rozliczeń
- DORADZTWO I SZKOLENIA - dobór komercyjnych rozwiązań finansowych wspierających rozwój firmy, np. kredyty, leasingi
- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - opracowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków na rozwój firmy